Földcsere

A földcsere azok számára megoldás, akik a földjeik mellett lévő vagy a földjeik közé beékelődő más tulajdonában álló földet szeretnék megszerezni. A gazdálkodó a megszerzendő földért ilyenkor nem pénzzel fizet, hanem egy máshol lévő földet ad cserébe.

blog illusztráció

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) szigorú feltételeket szab a föld tulajdonjogának átruházására. A szabályozás egyik fontos eszköze az elővásárlási jog gyakorlása. Ez alapján megtörténhet az, hogy a földadásvételi szerződés megkötése után nem a szerződésben meghatározott vevő lesz a föld új tulajdonosa, hanem más – az elővásárlási jogával élő – személy. Így nem az eredetileg kitűzött cél valósul meg, nem az lesz a tulajdonos, aki meg kívánta vásárolni a földet. Ez sajnos keresztülhúzza azon gazdálkodók számításait, akik megosztott földrészleteiket szeretnék egyesíteni.

Erre a problémára kínál megoldást a Földforgalmi tv. 12. § (1) bekezdés rendelkezése, amely lehetővé teszi, hogy a föld tulajdonjogát csere jogcímén meg lehessen szerezni. A jogügylet akkor jöhet létre, ha

A földcsereszerződés leglényegesebb eltérése a földadásvételi szerződéstől az, hogy nem érvényesülnek a Földforgalmi tv. elővásárlásra irányadó szabályai. Nincs lehetőség arra, hogy elővásárlási jogosultságra hivatkozva harmadik személy megszerezze a földet. Erre tekintettel, a szerződés megkötését követően a szerződést nem kell a kormányzati honlapon hirdetményi úton közölni (a települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján kifüggeszteni).

Egyebekben a Földforgalmi tv. földadásvételre vonatkozó rendelkezései az irányadók. Így például földcsere esetén is érvényben vannak a földszerzési maximumra és a birtokmaximumra vonatkozó rendelkezések.

A földcsereszerződést – annak létrejöttétől számított 8 napon belül – a tulajdonjogot szerző félnek (a cserepartnerek valamelyikének) a mezőgazdasági igazgatási szerv részére kell megküldeni jóváhagyás céljából. A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratokat először – kizárólag azok tartalma és alaki kellékei alapján – az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja. Ezen felül azt is ellenőrzik, hogy a szerződés nem irányul-e jogszabályi rendelkezések kijátszására (például adásvétel megkerülése), illetve az elcserélendő földek arányban állnak-e egymással. Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a földcsereszerződést megfelelőnek találja, akkor azt jóváhagyja és záradékkal látja el. A záradékkal ellátott szerződés példányait a szerv megküldi az illetékes földhivatali osztálynak, amely bejegyzi a tulajdonjogváltozást.

Birtokösszevonás esetén az a fél, akinél a birtokösszevonás megvalósul, mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól.

2021. november 8.

« vissza az előző oldalra